Echinopsis hybrid

 1. 1
  Echinopsis hybrid cv. EDWARDIAN LADY (Schick)
  Price:
  €6.50
 2. 2
  Echinopsis hybrid cv. LOCHINVAR (Schick)
  Price:
  €4.99
 3. 3
  Echinopsis hybrid cv. COLETTA (MS003)
  Price:
  €6.50
 4. 4
  Echinopsis hybrid cv. TEMPTRESS (Schick)
  Price:
  €6.50
 5. 5
  Echinopsis hybrid cv. ICARUS (Schick)
  Price:
  €10.00
 6. 6
  Echinopsis hybrid cv. CANDLELIGHT (Schick)
  Price:
  €5.50
 7. 7
  Echinopsis hybrid cv. ELEGANT LADY (Schick)
  Price:
  €4.50
 8. 8
  Echinopsis hybrid cv. GOSSAMER (Schick)
  Price:
  €4.00
 9. 9
  Echinopsis hybrid cv. SLEEPING BEAUTY (Schick)
  Price:
  €4.99
 10. 10
  Trichopsis (Trichocereus x Echinopsis hybrid) cv. YELLOW CALIFORNIA clone Stöfer (flower 20-20 cm Ø)
  Price:
  €10.00
 11. 11
  Echinopsis hybrid cv. DON JUAN (Schick)
  Price:
  €6.00
 12. 12
  Trichopsis (Trichocereus x Echinopsis hybrid) cv. DIONE
  Price:
  €6.50
 13. 13
  Echinopsis hybrid cv. TONDELAYO (Schick)
  Price:
  €7.00
 14. 14
  Echinopsis hybrid cv. INTRIGUE (Schick)
  Price:
  €13.50
 15. 15
  Echinopsis hybrid cv. SCHERHER (Axel)
  Price:
  €6.00
 16. 16
  Lobivia cv. 024
  Price:
  €8.50
 17. 17
  Echinopsis hybrid cv. GOLD ROSE
  Price:
  €12.00
 18. 18
  Lobivia cv. 096
  Price:
  €13.00
 19. 19
  Lobivia cv. HOT LIPS
  Price:
  €9.00
 20. 20
  Echinopsis hybrid cv. DEL RUE
  Price:
  €5.40
 21. 21
  Echinopsis hybrid cv. APOLLOFALTER
  Price:
  €10.00
 22. 22
  Echinopsis hybrid cv. EL CAPITAN
  Price:
  €5.50
 23. 23
  Echinopsis hybrid cv. GOLDFISH
  Price:
  €26.99
 24. 24
  Echinopsis hybrid cv. RIPTIDE (Schick)
  Price:
  €8.50
 25. 25
  Echinopsis hybrid cv. DESDEMONA (Schick)
  Price:
  €7.50
 26. 26
  Trichopsis (Trichocereus x Echinopsis hybrid) cv. SUPER APRICOT RED
  Price:
  €19.90
 27. 27
  Echinopsis hybrid cv. J.2016.12.MB.4
  Price:
  €11.00
 28. 28
  Echinopsis hybrid cv. PAPAGENA
  Price:
  €12.00
 29. 29
  Echinopsis hybrid cv. SPRING SYNPHONY (Schick)
  Price:
  €5.50
 30. 30
  Echinopsis hybrid cv. MADAME PELE (Schick)
  Price:
  €5.40
 31. 31
  Echinopsis hybrid cv. HAKU-JO MARU
  Price:
  €4.50
 32. 32
  Echinopsis hybrid cv. HOT LIPS (Schick)
  Price:
  €7.00
 33. 33
  Echinopsis hybrid cv. PRINCESS ANNE (Schick)
  Price:
  €4.50
 34. 34
  Echinopsis hybrid cv. SPRING BLUSH (Schick)
  Price:
  €4.50
 35. 35
  Echinopsis hybrid cv. SYNCOPATION (schick)
  Price:
  €5.40
 36. 36
  Trichopsis (trichocereus x Echinopsis hybrid) cv. GRASER FREUDE
  Price:
  €9.90
 37. 37
  Echinopsis hybrid cv. CREPE CRUSADER (Schick)
  Price:
  €5.40
 38. 38
  Echinopsis hybrid cv. HESPERIDES
  Price:
  €5.50
 39. 39
  Echinopsis hybrid cv. PEACH MONARCH
  Price:
  €4.50
 40. 40
  Echinopsis hybrid cv. WINDIGO (Schick)
  Price:
  €4.50
 41. 41
  Echinopsis hybrid cerise carico ++ / bright cherry-red
  Price:
  €3.00
 42. 42
  Echinopsis hybrid rosa striato +++ / pink stripped
  Price:
  €3.60
 43. 43
  Echinopsis hybrid viola chiaro ++ / light purple
  Price:
  €3.60
 44. 44
  Echinopsis hybrid cv. AGATHE
  Price:
  €4.00
 45. 45
  Echinopsis hybrid cv. QUIRTAL SQUIRT
  Price:
  €5.40
 46. 46
  Echinopsis hybrid cv. RASPBERRY RIPPLE
  Price:
  €4.50
 47. 47
  Echinopsis hybrid cv. SORCERESS (Schick)
  Price:
  €6.50
 48. 48
  Echinopsis hybrid cv. TRAUMERI (Schick)
  Price:
  €5.40
 49. 49
  Echinopsis hybrid cv. MONET (Schick)
  Price:
  €11.00
 50. 50
  Echinopsis hybrid cv. ROMANCE (Schick)
  Price:
  €4.50
 51. 51
  Echinopsis hybrid cv. SPELLBOUND (Schick)
  Price:
  €5.40
 52. 52
  Echinopsis hybrid rosa antico +++ / antique pink
  Price:
  €3.00
 53. 53
  Echinopsis hybrid rosso mattone ++ / brick red
  Price:
  €3.89
 54. 54
  Echinopsis hybrid giallo aranciato ++++ / orangish red
  Price:
  €3.60
 55. 55
  Echinopsis hybrid rosa bello +++ / beautiful pink
  Price:
  €4.50
 56. 56
  Echinopsis hybrid cv. SPECTRE (KARL)
  Price:
  €4.99
 57. 57
  Echinopsis hybrid cv. DRAGON FIRE (MEX 417-6)
  Price:
  €5.50
 58. 58
  Echinopsis hybrid cv. LORELEI (Schick)
  Price:
  €6.50
 59. 59
  Echinopsis hybrid cv. ROSALIE (Schick)
  Price:
  €4.50
 60. 60
  Echinopsis hybrid cv. WINTERSET (Schick)
  Price:
  €8.50
 61. 61
  Echinopsis hybrid cv. FLAME OF LOVE
  Price:
  €15.00
 62. 62
  Echinopsis hybrid arancio tenue ++ / soft orange
  Price:
  €3.89
 63. 63
  Echinopsis hybrid lilla rigato ++ / striped lilac
  Price:
  €3.89
 64. 64
  Echinopsis hybrid giallo +++ / yellow
  Price:
  €3.60
 65. 65
  Echinopsis hybrid rosso ++ / red
  Price:
  €3.89
 66. 66
  Echinopsis hybrid arancio centro giallo ++ / orange with yellow throat
  Price:
  €3.60
 67. 67
  Echinopsis hybrid arancio + / orange
  Price:
  €3.00
 68. 68
  Echinopsis hybrid ochra giallo +++ / yellow ocher
  Price:
  €3.60
 69. 69
  Echinopsis hybrid arancio ++ / orange
  Price:
  €3.60
 70. 70
  Echinopsis hybrid lilla-sfumato ++ / shaded lilac
  Price:
  €3.60
 71. 71
  Echinopsis hybrid rosso aranciato ++ / Red tinged with orange
  Price:
  €3.60
 72. 72
  Echinopsis hybrid rosso + / Red
  Price:
  €4.50